Tầm nhìn và sứ mệnh


Sứ mệnh của nhà trường là tạo ra môi trường giáo dục hiện đại và hội nhập. Đội ngũ nhà giáo có trình độ, chuyên môn, tâm huyết và đoàn kết.
Mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện về nhân cách, trí tuệ , thể chất, ngoại ngữ và kỹ năng. Tầm nhìn định hướng của nhà trường là trở thành một hệ thống trường học ngoài công lập, một tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện, hiện đại, liên hoàn ở nhiều cấp học, có thương hiệu và uy tín. Giáo dục học sinh có nền tảng tri thức toàn diện, nhân cách và trí tuệ thời đại, có khả năng hội nhập quốc tế và thích ứng. Giá trị cốt lõi là giáo dục toàn diện học sinh về NHÂN CÁCH - THỂ CHẤT - TRÍ TUỆ - NGOẠI NGỮ - KỸ NĂNG - HỘI NHẬP. Bởi đó là những tố chất quan trọng của con người hiện đại.


Khuôn viên trường